CoolClub pro IT odborníky

Paušální daň pro OSVČ: Komu se skutečně vyplatí?

29.03.2021

Na konci roku byla přijata novela zákona o dani z příjmů, která nově zavedla tzv. paušální daň. Přestože přihlásit se k ní OSVČ měla do 11. ledna, otázka, zda a komu se vlastně vyplatí, zůstává. Ačkoliv se zdá být institut paušální daně na první pohled lákavý, mnoho podnikatelů by mělo zbystřit a dopředu si ověřit, zda opravdu mají možnost do tohoto režimu vstoupit. 

 

Magazín

 

 

Za zavedením paušálního režimu stojí myšlenka naprostého zjednodušení odvodů daní a povinných plateb na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, a zároveň minimalizace jakékoliv evidence. Skutečně tak tomu může být, pakliže podnikatel před přihlášením do tohoto režimu a následně během celého roku 2021 splní dané podmínky. Výhodou pro dané OSVČ může být jak usnadnění plateb na povinné odvody a eliminace administrativy, tak ale také možná finanční úspora.


Kolik stojí měsíčně?

V rámci paušální daně je zahrnuta jak částka na daň z příjmů fyzických osob, tak na povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. OSVČ tak zaplatí pouze jednu souhrnnou částku 5 469 Kč měsíčně, která je splatná vždy 20.dne daného měsíce. Ta v sobě zahrnuje:

- 100 Kč na daň z příjmů fyzických osob,

- 2393 Kč na zdravotní pojištění,

- 2976 Kč na sociální pojištění.


U zdravotního pojištění se jedná o minimální částku, kterou musí odvádět každý OSVČ. U sociálního pojištění se jedná o 1,15násobek minimálního příspěvku, který musí OSVČ odvádět. Právě z důvodu, že mnoho OSVČ dosahuje pro nízké odvody na sociální zabezpečení nízkého důchodu, se stanovil odvod na sociální pojištění z paušální daně vyšší. OSVČ má ale možnost zažádat o navýšení odvodů na sociální pojištění, aniž by mu to ovlivnilo ostatní odvody na zdravotní pojištění a na daň z příjmů v rámci paušální daně. Přemýšlet by o této variantě měli primárně ti OSVČ, kteří by chtěli v budoucnu čerpat vyšší starobní důchod.

 

 

Pokud OSVČ splní veškeré podmínky pro vstup a setrvání v paušálním režimu, nemusí již na konci roku vyplňovat daňové přiznání, podávat přehledy na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, a zároveň již nemusí doplácet žádné nedoplatky (zároveň mu však nemohou vzniknout žádné přeplatky). Samozřejmě tomu tak je v případě, že po celou dobu každý měsíc řádně hradil částku 5469 Kč.

Celou částku je potřeba hradit na účet finančního úřadu a použít předvolbu 2866.


Podmínky

Podmínky OSVČ pro vstup do paušální daně

- OSVČ nesmí být plátcem DPH (identifikované osoby mají výjimku),

- v předchozím zdaňovacím období neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, s výjimkou příjmů osvobozených od daně, příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

- nemá na začátku roku příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) s výjimkou příjmů ze kterých je daň vybírána srážkovou daní,

- není zahájeno insolvenční řízení,

- není společníkem veřejné obchodní společnosti či komplementářem komanditní společnosti.


Podmínky pro setrvání v paušálním režimu během roku:

Platí stejné podmínky jako při vstupu do paušálního režimu. Navíc ale upozorňujeme, že:

- příjmy OSVČ nesmí v daném roce přesáhnout hranice 1 mil. Kč,

- OSVČ se nesmí stát plátcem DPH během daného roku,

- OSVČ nesmí mít jiné příjmy mimo těch z podnikání (pouze s výjimkou těch, které jsou osvobozeny od daně, nejsou předmětem daně, nebo na které se uplatňuje srážková daň).

 


Komu se vyplatí paušální daň?

Ten OSVČ, který nemá rád administrativu, určitě tento nástroj ocení. Není totiž potřeba na konci roku nic dokládat- ani daňové přiznání, ani přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Zároveň je možné měsíčně hradit jednou platbou všechny potřebné platby. Pozor si však musí dát ti, kteří by nesplnili všechny podmínky a v průběhu roku by se například stali plátcem DPH, nebo by například začali mít příjmy z pronájmu. V tom případě je potřeba o tom do 15 dnů neprodleně obeznámit finanční úřad a OSVČ by musel podat klasické daňové přiznání a splnit další náležitosti jako v minulých letech.

Často se hovoří o tom, že paušální zdanění není vhodné pro ty, kteří uplatňují slevy na děti apod. Ne v každém případě to tak musí být, ale je pravda, že pakliže OSVČ může uplatňovat více různých slev, ne vždy se mu musí paušální daň finančně vyplatit. Pro lepší představu je možné vyzkoušet zjednodušenou kalkulačku, která předběžně odhadne, zda je pro vás výhodnější klasické zdanění, či paušální režim.


Přihlášení k paušální dani

Pokud si jste jisti, že splňujete všechny podmínky, a je pro vás paušální daň (PD) výhodnější, musíte změnu formy zdanění a placení odvodů oznámit svému finančnímu úřadu (termín k přihlášení PD pro letošní rok byl 11. 1. 2021). Přihlásit se lze jednou z těchto forem:

1. Online

2. Poštou/datovou schránkou/osobně tímto formulářem zde


Finanční úřad při splnění všech podmínek po obdržení přihlášky automaticky zařazuje daňového poplatníka k režimu paušální daně. Nemusíte tedy čekat na žádné vyrozumění. Finanční úřad by vás kontaktoval pouze v případě, že nesplňujete zákonné podmínky pro vstup k paušální dani, o kterých může finanční úřad v danou chvíli vědět. Výhodou je, že finanční úřad sám vyrozumí instituce spravující sociální a zdravotní pojištění o vstupu do paušálního režimu. Není tedy potřeba, abyste sami svou Okresní správu sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovnu kontaktovali.

 

 

Připravila: Ing. Šárka Pelikánová, CEG

Connect Economic Group
CEG je přední česká účetní a daňová kancelář. Již přes 8 let je partnerem pro úspěšné firmy a živnostníky, kteří chtějí skrz profesionálně zpracovaná čísla ovládnout svůj obor. Odborníci z CEG přednášejí a publikují na nejvyšší úrovni, zároveň jsou schopni se lidsky postarat o každého klienta. Jednatelka CEG Ing. Šárka Pelikánová natáčí úspěšný podcast sníDANĚ s Šárkou, ve kterém získáte praktické tipy do podnikání z hlediska daní a účetnictví.